RİKS DEĞERLENDİRME RAPORUNA ÜCRET ÖDEMEYİN

Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerleri, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlar faaliyet konularına bakılmaksızın 20/6/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına girmektedir.


            Kanuna göre İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar nelerdir v.s. konularda bilgilendirir. İşveren, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verir. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. İş kazası veya meslek hastalığı konusunda çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitim verilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlardan; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair imzalı belge alınarak dosyalanır. İşveren, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yanında işçi çalıştıran tüm işyerleri iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:


a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.


b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.


c) İşyerinin tertip ve düzeni.


ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.


(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.


(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.


(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.


 


İşveren tarafından çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan risk değerlendirmesi işyeri tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli işyerlerinde 2 yıl, tehlikeli işyerlerinde  4 yıl, az tehlikeli işyerlerinde ise 6 yıl ara ile yenilenir.


 


Risk değerlendirmesi formunun boş halini odamızdan edinip, kendiniz hiç para ödemeden yapabilirsiniz. Risk analizini kendinizin yapamayacağını söyleyip belli bir ücret karşılığından yapmak isteyenlere itimat etmeyiniz. Anılan kanun’da size yükümlülük vererek tarafınızdan yapılan risk değerlendirmesi geçerli görülüyor. 

07 Mayıs 2013
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası