Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği • Su satış yerlerine ek olarak depolar ve nakilde kullanılan araçlar izne tabi,


 • Nakil araçları ve tankerler üzerinde izin tarih ve sayılarının bulunması zorunlu,


 • Açık kasa ile satış yasak,


 • Açık alanda su satışı ve depolama yasak,


 • Dışarıda boş ve dolu kaplarla suyun teşhiri ve reklamı yapılmayacak,


 • Market, büfe vb. gibi yerler dahil tüm satış yerlerinde, ambalajlı sular güneş ışığı, toz, duman, ısıya maruz kalmayacak şekilde düzenleme yapılacak,


 • Su Satış Yeri İzin Belgesinin satış yerinde görülecek şekilde asılması zorunlu,


 • Üretim, satış ve nakil yapan personelin Hijyen Eğitim Sertifikası alması zorunlu,


 • Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından su satış yerleri, depolar ve nakil araçları 3 ayda bir denetlenecek,


 • Satışa sunulan sulara yönelik piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları 3 ayda bir denetlenecek,       

 


Söz konusu Tebliğ ile düzenlenen hususlar şöyledir;


  1. Su satış yeri açmak isteyen kişiler ile su satış ve naklinde araç kullanmak isteyen kişiler Halk Sağlığı Müdürlüğünden izin almak zorundadır. Söz konusu tebliğe göre verilen izin, yürürlükteki mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alma zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
 2. Tebliğde belirtilen suları satmak isteyen kişiler, su satışı yapılacak yere ait plan veya kroki ile birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Başvuru üzerine, su satışı yapılacak olan mahalde Müdürlük elemanlarınca inceleme yapıldıktan sonra Tebliğin Ek-1 ve Ek 2’sinde yer alan tutanaklar tanzim edilerek konuya ilişkin teknik rapor hazırlanacak ve raporun bir nüshası başvuru sahibine gönderilecektir.
 3. Su satış yeri için iki nüsha olarak tanzim edilecek olan başvuru dosyasında aşağıda belirtilen bilgi belgeler bulunacaktır.

a)      Dilekçe,


b)      Su satış yerine ilişkin tanzim edilmiş teknik rapor,


c)      Satışı yapılacak su listesi ve su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin asıl ve noter onaylı sureti,


d)      Su satışı yapılacak iş yerine ait plan ve kroki,


e)      İş yeri açma ve çalışma izin belgesi,


f)        Su satış yerinde çalışacak personel listesi ve bu personelin 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine dair belge,


Hazırlanan dosyalar müdürlükçe incelenecek ve uygun görülmesi halinde söz konusu tebliğin Ek-4’ündeki belge düzenlenecektir. Uygun görülen dosyanın bir sureti ile su satış yeri izin belgesi başvuru sahibine gönderilecektir. 1. Tebliğde belirtilen suları su nakil araçları ile satmak veya nakletmek isteyen kişiler, su satışı veya nakli yapacak araçlara ait plaka numaraları ve resimleri ile birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvuracaktır. Başvuru üzerine; su satışı ve nakli yapacak araçlar Müdürlük elemanlarınca mahallinde incelendikten sonra Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tutanak tanzim edilerek konuya ilişkin teknik rapor hazırlanacak ve raporun bir sureti başvuru sahibine gönderilecektir.
 2. Su satış ve nakil aracı iki nüsha olarak tanzim edilecek başvuru dosyasında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler bulanacaktır.

a)      Dilekçe


b)      Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçlar için tanzim edilmiş teknik rapor,


c)      Ambalajlı su satış ve naklinde kullanılacak araçların listesi (plaka numaraları ile birlikte),


d)      Ambalajlı su satış ve nakil aracında çalışacak personel listesi ile personelin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince hijyen eğitimi aldığına ilişkin bilgi ve belgeler ya da hijyen eğitimine müracaat edildiğine dair belge,


e)      Trafik tescil belgesi.


Hazırlanan dosyalar Müdürlükçe incelenecek ve uygun görülmesi halinde tebliğin Ek-5’indeki ambalajlı su satış nakil aracı izin belgesi verilecektir. Uygun görülen dosyanın bir sureti ile izin belgesi başvuru sahibine gönderilecektir. 1. Tebliğe göre, su satış ve depolama yerleri ile su nakil araçları, toplum sağlığı merkezlerince 3’er aylık aralıklarla,  Halk Sağlığı Müdürlüğünce gerektiğinde denetlenecektir. Denetimlerde aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır.

a)      Ambalajlı su satış ve depolama yerinde izin işlemlerine esas belgeler, denetim tutanakları, çalışan personele ilişkin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126 ve 127’inci maddeleri gereğince istenen hijyen eğitimi belgeleri bulundurulacaktır.


b)      Ambalajlı su satış depolama yerinde birden fazla su satılması halinde, satılan her bir su için üreticisi ile yapılan sözleşme ve suya ait üretim izin belgesi ibraz edilecektir.


c)      Ambalajlı su satış ve depolama yerinde damacana kaplarda satışa sunulan suyun etiket üzerinde yer alan su ismi ile kapak üzerinde bulunan shiring üzerindeki su isminin aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.


d)      Damacana kapların organoleptik incelemesi yapılacak ve suyun rengini göstermeyecek şekilde eski, yıpranmış ve deforme olmuş kapların kullanımı önlenecektir.


e)      Ambalajlı su nakil ve satış yerlerinden üçer aylık periyotlarda İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik iye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre numune alınacak ve Tebliğin Ek-3’ünde yer alan tutanak tanzim edilerek numune alma, taşıma ve nakil esasları doğrultusunda yetkili laboratuara analize gönderilecektir. Alınan numunelerin uygunsuz bulunması halinde tebliğin 15’in maddesinde belirtilen işlemler ile yukarıda adı geçen Yönetmeliklerde belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır.


 

           Resmi gazete ve ekleri için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

17 Eylül 2014
Aliağa Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Sıcaklık: 18°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası