2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

Tütün Mamulleri ve Alkollü
İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin 02 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri
arasında 2017 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir. Faaliyetine
devam etmek isteyen satıcılar Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre
uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı
tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına
Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Süresi
içerisinde süre uzatım işlemini yaptırmayan satıcıların satış belgeleri, süre
uzatım işleminin son gününden itibaren otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder.
Bu kapsamdaki satıcılar, süre uzatım tarihinin bitimini müteakiben ürün satın
alamaz ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde, ellerinde bulunan ürünleri
tasfiye etmeye mecburdur. Belirtilen süre zarfında süre uzatım işlemi yaptırmayan
satıcıların faaliyetine devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge
almaları zorunludur. Satış belgeleri için 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati
sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktir de, anılan tarihten sonra
ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve
satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye
etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satısına
devam edildiğinin tespiti halinde idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve satışa
sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir. Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi
yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların güncel
mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması
gerekecektir. Perakende satıcıların, açık alkollü içki
satıcılarının süre uzatım işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl suretlerini satış belgesi işlemlerini
yürütmek üzere TAPDK tarafından yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe
müdürlüklerine ibraz etmeleri ve ibraz ettikleri belgenin bir örneğini
Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur. Satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini
ödediklerine dair dekont ile birlikte Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre
uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak gereklidir.
TAPDK tarafından 2017 yılı için belirlenen işlem bedeli, Ziraat Bankası
şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı”, ATM
cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs.
isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan
edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya
da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası
şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir. TAPDK
Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere
2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde
sonlandırılabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi
seçeneğinden yapılması zorunludur. Satıcıların işyeri açma ve çalışma
ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl sureti, Ziraat Bankası şubeleri
kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut
satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Yetkili
Müdürlüğe başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları
zorunludur. Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontunun
asıl sureti (veya asıl sureti ibraz edildikten sonra örneği) Müdürlüklere
teslim edilecektir.

2017 YILI İÇİN BELİRLENEN
SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

Tütün
Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil
ilçelerde
265 TL
İlçe merkezlerinde 185 TL
Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 65 TL
Açık
İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil
ilçelerde
1. 085 TL
İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy
gibi)
420 TL

11 Ocak 2017
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası