İş verenin İş Hijyeni Ölçüm, test ve analizi İle ilgili Yükümlülükleri

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir.

Bu bağlamda; söz konusu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde, işverenin iş hijyeni ölçüm, test ve analizi ile ilgili yükümlülükleri düzenlenmiştir. Buna göre işveren;

 • Çalışanları; işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorundadır.
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit etmelidir.
 • Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlamak zorundadır.
 • İş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.
 • İşyerine, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapmak üzere gelen laboratuvar personeline gerekli kolaylığı göstermek zorundadır.
 • Söz konusu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili basılı veya elektronik kayıtları, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere, ilgili mevzuatla belirlenen sürelere uygun olarak işyerinde saklamakla yükümlüdür. Mevzuatla belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi 10 yıldır.

  Bununla birlikte işveren;

 • İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde;
 • İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde,
 • İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde

  iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırmak veya tekrarlatmak zorundadır.

08 Şubat 2017
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası