Esnaf Odasy’ndan aidat borçlary hatyrlatmasy

Ekren, aidat borçlarynyn kredi karty ile ödenebilece?ini de belirtti. Ba?kan Ekren, yapty?y yazyly açyklamada, ekonomik krizden özellikle esnaflarymyzyn olumsuz etkilendi?ini, bu i?letmelerin vergi, sosyal güvenlik prim ödemeleri gibi oda aidatlaryny da ödemekte zaman zaman zorlandyklaryny belirtti.
Ekren, aidat borçlarynyn 28 A?ustos’a kadar ödenmesi halinde gecikme zamlaryna af getirilmesi uygulamasynyn olumlu etkileri olaca?yny kaydetti.
ESNAF VE TYCARET ERBABI ZOR DURUMDA
Oda Ba?kany Ekren “Son yyllarda esnaf ve ticaret erbabymyzyn içine dü?tü?ü ekonomik güçlükler, ülke ekonomisinin bel kemi?ini olu?turan esnaf-ticaret erbaby ve kobilerin ya?am sava?y vermesine neden oldu. Yerel ekonomileri ayakta tutan, istihdam yaratan, bin bir güçlükle kazandy?yny vergi olarak devlete ödeyen esnaf ve ticaret erbabymyz son yyllarda ya?anan krizler nedeniyle büyük güçlükler ya?yyor” dedi.
ÜYELERYMYZY RAHATLATACAK
Ekren, “Yasa gere?i odalara ödenmesi gereken aidatlara ili?kin son yyllarda olu?an ödeme güçlü?ü, özellikle üyelerimizin belge taleplerinde sykynty ya?amalaryna neden oluyordu. Y?yeri açyp, ticaret yapmaya çaly?an üyelerimize çe?itli i? ve i?lemleri için Odamyzdan belge istediklerinde kar?yla?ylan bu sorun nedeniyle ticaret yapamaz duruma geliyorlar. Bu da bizi son  derece rahatsyz ediyor. Aidat borçlaryna ait tahakkuk eden faizin affedilecek olmasy kysmen de olsa üyelerimize olumlu katkysy olacak bir uygulamadyr” dedi.
28 A?USTOS SON GÜN
Hüseyin Ekren, “Üyelerimizin bu borçlaryny ödemek için kanunda belirtilen son tarih 28 A?ustos 2009 Cuma. Belirtilen sürede borçlaryn tamamynyn ödenmesi ileriye dönük önemli bir fyrsat oldu?undan bu fyrsatyn kaçyrylmamasy gerekiyor. Aidat gecikme borcu bulunan, Borçlary nedeniyle üyelikleri askyya alynan üyelerimizin bu fyrsaty de?erlendirmesini bekliyoruz.” dedi.
KREDY KARTI YLE ÖDEME
Alia?a Esnaf ve Sanatkarlar Odasy Ba?kany Ekren, üyelerin aidat ödemelerini kredi karty ile yapabildi?ini de hatyrlatarak, “Bütün borcu olan üyelerimize 28 A?ustos Cuma’nyn son tarih oldu?unu bir kez daha hatyrlatyyor, bu fyrsaty kaçyrmamalaryny diliyor ve tüm esnaflarymyza hayyrly i?ler diliyorum” dedi.

24 Ağustos 2009
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası