Ba?kan Hüseyin Ekren, Ahilik Haftasyny kutlady

 

Ba?kan Hüseyin Ekren 12- 18 Ekim tarihleri arasynda kutlanan Ahilik Haftasy nedeniyle yapty?y açyklamada oda olarak her zaman Türk insanyna öz kimli?ini ve kültürünü anlatmayy, hatyrlatmayy bir görev olarak kabul ettiklerini belirtti.

Ekren, Toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatynyn düzenlenmesinde önemli rol oynayan Ahilik Te?kilatynyn, birliktelik ve dayany?manyn ortak ady oldu?unu belirterek, “Yalyn anlamyyla Ahi ‘karde?im’ demektir.
Ahilik felsefesi, 12 ve 19’uncu yüzyyllar arasynda Anadolu’da toplumlara sanat ve meslek alanynda yön veren, çaly?ma hayatynda ve sosyal ya?amda dürüstlü?ü, iyi ahlaky esas alan, bilime ve e?itime önem veren ö?retileri içermektedir.
Ahilik felsefesi, ticarette ve sosyal hayatta do?rulu?u, kaliteli üretimi, tüketiciye saygyyy ve iyi ahlaky ilke edinir. Bir ayakkabycy ustasy olan pirimiz Ahi Evran’yn kurallarynyn y?y?ynda eski dönemlerde kurulan esnaf örgütlenmeleri, büyük saygynlyk görmü?, eski Türk devletlerinin te?kilat yapylaryna da rehberlik etmi?tir.
Bugünkü sivil toplum örgütlerinin, meslek kurulu?larynyn temelini olu?turan ahi örgütleri, Selçuklularyn ve Osmanlylaryn devlet te?kilatlanmalaryna da örnek olu?turmu?, içinden pek çok ülke yöneticisi çykarmy?tyr. Örne?in, Orhan Bey ve o?lu 1. Murat da Ahi Oca?y’ndan yeti?mi?lerdir.
Ahi te?kilatlary içinde bulunduklary toplumlaryn sosyal ve kültürel geli?imlerine de katkyda bulunmu?lardyr”dedi.
Hüseyin Ekren Ahilik kültürününün tarihimizin derinliklerine hapsetmek ve sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine, bu sistemi günümüz ko?ullaryna göre yeniden yapylandyrmak, ekonomimizin hizmetine girmesini sa?lamak, toplumun geli?mesine önemli katky sa?layaca?ynyn altyny çizerek, “ Ticari ve toplumsal ili?kilerde; dürüstlük, güvenirlilik, i? ve meslek ahlâkyna saygy, hak ve i? hukukuna riayet etme, saygyly, ?efkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan ahilik sistemini uygulamayy, günümüzde de tam anlamyyla ba?arabilirsek ya?ady?ymyz birçok sorun kendili?inden ortadan kalkacaktyr.
Bu duygu ve dü?üncelerle esnaf ve sanatkarlarymyz ba?ta olmak üzere bütün halkymyzyn Ahilik Kültür Haftasy’ny kutluyorum.” dedi

13 Ekim 2009
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası