EKREN: ESNAF, ‘SOSYETE’ DE?YL ‘ALTERNATYF PAZAR’ İSTİYOR


Bazy vatanda?laryn ‘Sosyete Pazary’ açmak istemesi Alia?a’da yeni bir tarty?ma yaratty.
Alia?a Esnaf ve Sanatkârlar Odasy Ba?kany Hüseyin Ekren, düzenledi?i basyn toplantysynda; Alia?a esnafynyn ‘Sosyete Pazary de?il, Alia?a esnafynyn yer alaca?y ‘Alternatif Pazar’ istediklerini söyledi.  


Son günlerde Alia?a’da bazy vatanda?laryn Belediyeye ba?vurarak ‘Sosyete pazary kurulmasyny istiyoruz’ do?rultusundaki talepleri ilçede tarty?ma yaratty.
Belediye Ba?kanynyn konunun Esnaf Odasy ve Ticaret Odasy tarafyndan tarty?ylyp olgunla?tyrylmasyny istemesi üzerine Alia?a Esnaf ve Sanatkârlar Odasy Ba?kany yaptyklary çaly?mayy Alia?a kamuoyu ile payla?ty.
Ayny zamanda Belediye Meclis Üyesi de olan Hüseyin Ekren, esnaf arasynda yaptyklary ara?tyrma sonucunda ‘Alia?a’da Sosyete pazaryny istemiyoruz’ sonucu çykty?yny açyklady.
Ekren, ‘Alia?a’da esnaf sosyete pazaryna hayyr dedi’ ?eklinde çykan haberler üzerine konunun bazy esnaflaryn yanly? bilgilendirilmesi sonucuna sebep oldu?unu ifade ederek açyklama yapma gereksinimi duydu?unu söyledi.
Ekren, Alia?a esnafynyn özetle ‘Sosyete pazaryna hayyr derken, Alia?a esnafynyn içerisinde bulunaca?y alternatif pazara evet dedi?ini ifade ederek konuyu ayryntyly olarak ?öyle anlatty;
“Bazy ki?i ve firmalaryn Alia?a Kapaly Pazaryeri’nde haftanyn bir günü Sosyete Pazary kurulmasy yönünde giri?imlerde bulunmasy üzerine, Alia?a Ticaret Odasy- Belediye Meclisi mü?terek toplantysynda alynan karar do?rultusunda Oda tarafyndan ilçede yapylan anketten Sosyete Pazary’na ‘Hayyr’ karary çykmy?ty. Bunun üzerine Alia?a Esnaf Odasy, Alia?a esnafynyn içinde bulundu?u, haftanyn bir günü alternatif bir Pazar kurulmasyna yönelik yapty?y ankette, Alia?a da bulunan yakla?yk 60’a yakyn tekstil ürünü satan esnaftan 51’i ankete Alia?a esnafynyn içinde bulundu?u alternatif bir pazara ‘evet’  dedi.” dedi. 
Ekren, iki kurum tarafyndan yapylan anketlerde farkly sonuçlar çykty?yny bunun yapylan anketlerde sorulan sorulardan dolayy oldu?unu açyklady.
Yki kurum arasynda herhangi bir sorun olmady?yny da vurgulayan Ekren, ‘Alternatif Pazar ile ilgili sürecin de Alia?aly bir firmanyn müracaaty sonucu gündeme geldi?ini ve konuyla ilgili Belediye Ba?kany tarafyndan kendisinin görevlendirildi?ini belirtti.
Ekren ”Alia?aly bir firmanyn kapaly pazar yerinde haftanyn bir günü gyda ürünü hariç bir Pazar olu?masyna yönelik Alia?a Belediyesine müracaatty ile ba?layan süreçte Belediye Meclis Üyesi olmam nedeni ile Belediye Ba?kanymyz beni Oda Ba?kanysyn bu konuda gerekli ön çaly?mayy yapyn, Alia?a Esnafyna faydaly my olur yok sa zarary my olur? Gerekli her türlü çaly?mayy yapyn dedi.’ Konu ile ilgili Ticaret Odasyyla beraber yapty?ymyz çaly?malarda Ylçede bir anket yapma karary aldyk. Ticaret Odasyna Kurum olarak güvenimiz sonsuzdur fakat Ticaret Odasynyn yapty?y ankette sorulan soru ”Alia?a da bir sosyete pazary kurulsun mu kurulmasyn my?” sorulan bu soruya anketten çykan cevap %60 hayyr olmu?tu. Bizde Esnaf Odasy olarak sosyete pazaryna kar?yyyz. Bizim Oda olarak dü?üncemiz kapaly Pazaryerine haftanyn bir günü Alia?a esnafynyn da içinde bulundu?u bir alternatif Pazar kurulmasydyr. Bunun üzerine Esnaf Odasy olarak bizde bir kamuoyu ara?tyrmasy yaptyk. Bizim ara?tyrmamyz ankete evet veya hayyr ?eklinde de?il. Biz oda olarak iki tane dilekçe hazyrladyk. Birinci dilekçede; ‘Biz Alia?a esnaflary olarak Kapaly Pazaryerinde kurulmasy dü?ünülen gyda hariç alternatif pazaryn kurulmasyny ve pazarda yer almayy istiyoruz’ ?eklindeydi. Di?er dilekçede ise; ‘Biz Alia?a esnaflary olarak Kapaly Pazaryerinde kurulmasy dü?ünülen gyda hariç alternatif pazaryn kurulmasyny ve pazarda yer almayy istemiyoruz’ ?eklindeydi. Hazyrlady?ymyz bu dilekçelerde 51 esnafymyzyn ”Evet yer almak” istiyoruz yönünde dilekçenin altynda imza ve ka?eleri bulunmakta. Biz Oda olarak yapty?ymyz Kamuoyu ara?tyrmasynyn sonuçlaryny Sayyn Belediye Ba?kanymyz Turgut O?uza sunduk. Pazaryn kurulmasy veya kurulmamasy yönündeki karary Belediyemiz verecektir” dedi.

14 Nisan 2010
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası