Kamuoyunda ”Torba Yasa” olarak bilinen kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6111 sayılı Kanunla, ana hatları itibariyle teşkilatımızla ilgili olarak aşağıdaki temel düzenlemeler yapılmıştır.
1.
Kamuya olan kesinleşmiş borçların tamamı (sigara yasağı nedeniyle kesilen cezalar hariç), yeniden yapılandırılmış ve 36 aya varan vadeler ile taksitlendirilmiştir.
Kanun kapsamına giren vergi borcu asıllarında hiçbir surette indirim yapılmadığından, borç asıllarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.
Gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar ile vergi asıllarına bağlı cezaların tamamı silinmektedir.
Bunun yerine, borç asıllarına enflasyon (TEFE/ÜFE) oranında faiz uygulanacak ve başvuru sahibinin talebine göre borç asıllarıyla beraber peşin veya 6, 9, 12 ve 18 taksitle toplam 36 ayda ödenebilecektir
.
Yeniden yapılandırılan borç asılları, bu borçların peşin ödenmesi halinde geçerli olacak ve borçların taksitlendirilmesi halinde bu borçlara yıllık yüzde 5 oranında bir faiz eklenecektir.
Taksitler iki ayda bir ödenecektir. Vergi, vergi cezası, idari para cezaları ve diğer borçların (sosyal güvenlik primleri hariç) ilk ödemeleri Mayıs ayında; sosyal güvenlik primi borçlarının ilk ödemesi ise Haziran ayında yapılacaktır. Böylelikle, vergi ve vergi cezaları ile sosyal güvenlik primlerinin aynı anda ödenerek aylık borç yükünün artmasının önüne geçilmiştir. Bu nedenle, bir yıl vade ile ödenecek olan borçlar 6 taksitte, 36 ay vade ile ödenecek borçlar 18 eşit taksitte ödenmiş olacaktır.
Kesinleşmiş borçların yanında dava konusu olan ve henüz dava süreci tamamlanmamış vergi ve vergi cezaları da yapılandırılmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımıza, dava konusu olan vergi ve/veya vergi cezasının yargıda hangi aşamada olduğuna göre değişen avantajlı ödeme kolaylıkları getirilmektedir.
Borçların yapılandırılması için başvurusu süresi, 2 Mayıs 2011 Pazartesi günü sona erecektir.
Borç yapılandırılmasından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârlarımızın, bu süreye kadar bağlı oldukları vergi dairelerine bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


 


Bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ikiden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi halinde yapılandırılma iptal edilecek ve borçlar eski tutarları üzerinden tahsil edilecektir. Zamanında ödenmeyen en fazla iki taksitin, son taksitin ödendiği ayı izleyen ay ödenmesi şartıyla, yapılandırma geçerli olacaktır. Bununla beraber, taksit süresi boyunca verilecek olan beyannamelerin zamanında verilmesi ve vergilerin de zamanında ödenmesi gerekmektedir. İçinde bulunulan döneme ait vergiler için de en fazla iki ödemenin aksatılması, yapılandırmayı bozmayacaktır. İkiden fazla zamanında ödenmeyen vergiler için yapılandırma bozulacak, borçlar eski tutarları üzerinden tahsil edilecektir.
2.
2003 yılında getirilen “Vergi Barışı” Kanununun bir benzeri 6111 sayılı Torba Kanunla yeniden getirilmiştir.
Buna göre;
2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi (muhtasar) ve katma değer vergisi için Kanunda belirtilen şekilde matrah artırımında bulunulması halinde, anılan yıllara ait defter ve belgeler incelenemeyecek ve herhangi bir nedenle matrah artırımında bulunulan vergiler için ayrıca bir vergi istenemeyecektir.


3. 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
         sigorta primi,

         işsizlik sigortası primi,
         sosyal güvenlik destek primi,
         isteğe bağlı sigorta primi,
         topluluk sigortası primi, 
         31/12/2010 tarihine kadar verilen idari para cezaları,
SGK tarafından takip edilen
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı;


borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 25 Şubat 2011 tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı ve gecikme cezası yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,   bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.


Başvuru, ödeme süresi ve şekli  • Her türlü prim ve idari para cezaları için başvuru yeri Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleridir. Başvurular elden veya posta kanalıyla veya e-sigorta kanalıyla www.sgk.gov.tr/İşveren/e-Yapılandırma adresinden, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/Kesenek Bilgi Sistemi kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle yapılabilecektir.

            Başvuruların posta yolu ile yapıldığı durumlarda, taahhütlü, iadeli taahhütlü yada APS yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Aynı işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli birden fazla işyerinin bulunması halinde, her bir işyerinin borçları için ayrı ayrı müracaatta bulunulacaktır.
e-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, borçlu işveren tarafından başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkodlu çıktısı bilgisayardan alınabilecektir  • Ödenecek ilk taksit Haziran 2011’den başlayarak 2 ayda bir azami 18 eşit taksitte ödenebilecektir.
  • Taksit  ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, taksitin  tatili izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerekmektedir.
  • Bu Kanuna göre hesaplanan borcun ilk taksit süresinde tamamının ödenmesi halinde,  bu borca 25 Şubat 2011 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.
  • Borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde; borçlunun başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmesi halinde, daha sonra peşin ödemenin dışında taksit sayısını artıramayacaktır.  
  • Taksitle yapılacak ödemelerde borç tutarı;

 6 eşit taksit için  (1,05)
                   9 eşit taksit için  (1,07)
                  12 eşit taksit için  (1,10)
                  18 eşit taksit için (1,15)
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.  


Diğer bir ifadeyle; borçlarını taksitle ödemek isteyenlerden;
                         6 eşit taksit seçenler   12 ayda,
                         9 eşit taksit seçenler   18 ayda         
                        12 eşit taksit seçenler  24 ayda,
                        18 eşit taksit seçenler  36 ayda ödeyebileceklerdir.
                       
Daha önce tercih edilen taksit süresinden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre yeniden düzeltilecektir.


•Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari yıl prim ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir.
•Cari yıla ilişkin yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa zamanında ödememe  hakkı verilmektedir.
•Yapılandırılan borç bir takvim yılında en çok  2  defa aksatılabilecektir.
•Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenecek ancak ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


Sosyal Güvenlik Destek Primi
Emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek  primi ödemesi gerekenlerden        2 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine  kadar  tescili yapılmış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25 Şubat 2011  tarihi itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin  bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim  oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,  bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının  tahsilinden vazgeçilecektir.


 


Örnek:
Emekli  aylığı alan bir sigortalı 2008-Mayıs ayından bugüne kadar ticari faaliyette bulunduğu (vergi mükellefi olduğu) halde herhangi bir nedenle emekli olduktan sonra faaliyetine devam ettiğini Kuruma bildirmemiş  ise 02 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma müracaat ederek,   tescil işlemlerini yaptırırsa 2010 Kasım ayına kadar olan  ödenmemiş  sosyal güvenlik destek primini  ödemesi halinde anaparaya uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizinden vazgeçilecektir.


İdari Para Cezaları  
31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce dava açma süresi sona erdiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının yarısı ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinecek. Bunun yerine, cezanın kalan yarısı ile bu tutar üzerinden TEFE/ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek.


Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş gecikme cezası ve gecikme zammı alacağının % 40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bunların kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.
.
Sosyal güvenlik prim yapılandırması bozulanlara ilişkin hükümler

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları 2008 yılında yeniden yapılandırılan ancak  bu borçlarının  taksitlerini ödeyemediği için yapılandırılması bozulanlardan;  • Yapılandırmaları 12 taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı 4’den fazla olmayanlar ile,
  • Yapılandırmaları 24 taksite kadar olanların, ödenmemiş taksit sayısı 8’den fazla olmayanlar da yapılandırma için 02 Mayıs 2011 tarihine kadar yeniden başvurabileceklerdir.

4. Aynı anda birden fazla sigortalılık halinin olması durumu


4/c (memur), 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında  birden fazla çalışması  olanlar öncelikle 4/c (memur) statüsünde çalışması varsa 4/c  sigortalısı sayılacaktır. 4/c kapsamında çalışması olmayıp,  Bağ-Kur’lu ve SSK’lı olarak aynı anda çalışma söz konusu olduğunda;  öncelikle SSK’lı sayılacaktır.  Bu düzenleme prim ödeme gün sayısında avantaj sağlamaktadır.


4/b (Bağ-Kur) kapsamında yaş şartı ile birlikte 9000 günde emekli olunmakta iken, 4/a kapsamında yaş şartını ile birlikte 7200 günde emekli olunmaktadır.


5. Sigortalılığı durdurulan sigortalıların bu süreleri ihya edilecektir.


5510 sayılı Kanuna göre, 60 aydan fazla süre borçlu olduğu için daha önce sigortalılığı durdurulanların kendileri veya hak sahiplerinin,  02 Mayıs 2011 tarihine kadar  yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu süreler için ödeyecekleri prim tutarlarına TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarda ilave edildikten sonra bulunacak  tutarın
tamamının 01 Ağustos 2011 tarihine kadar  ödenmesi  halinde, bu süreler  sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.


6. Çırak ve Stajyerler Sağlık Sigortasından Yararlanabileceklerdir.


1) 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler;
2) Meslek liselerinde okumakta olan veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,
3) Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler,
4) 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 46.maddesine tabi olarak kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı asgari ücreti düzeyinin altında olanlar,
bir sigortalı üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi değillerse
kendileri genel sağlık sigortasından yararlanabilecektir.

7. Trafik Kazası Sağlık Giderlerini SGK Ödeyecek
Trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan sağlık giderleri bugüne kadar  SGK tarafından karşılanmayıp, zorunlu mali mesuliyet  trafik sigortasından karşılanmaktaydı. Yapılan düzenleme ile; trafik kazalarından kaynaklanan sağlık giderleri SGK tarafından karşılanacaktır.

01 Mart 2011
Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası