Etik Komisyonu

Etik Komisyonu;

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 22.01.2008 tarih ve TESK’in 31.01.2008 tarih, 15 sayılı genelgesine istinaden Odamız bünyesinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonumuz;

Komisyon üyelerimiz özgeçmişleri ile birlikte T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bildirilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik; Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Genel Sekreterimize tebliğ edilmiş olup yönetmelik kapsamında ve yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt etmişlerdir.

ETİK İLKELER

 • DÜRÜSTLÜK
 • SAYDAMLIK
 • TARAFSIZLIK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
 • KAMU YARARINI GÖZETME
 • DOĞRULUK
 • HEDİYE ALMAMAK
 • HESAP VERME SORUMLULUĞU
 • KAMU MALLARINI KORUMA
 • NEZAKET VE SAYGI

ETİK KAVRAMI

Etik, toplum içerisindeki çeşitli tarafların varoluş haklarını temel alır. Kökeni Aristo’ya dayanır. Etik, sadece olanı değil, olması gerekeni savunan bir bilgi alanıdır. Etik, kişilerin belirli dönemlerdeki bireysel ve toplumsal davranışlarını belirleyerek, hangisini iyi, hangisinin istenilmeyen olduğunu konu alan, akademik bir bilgi alanıdır. Etik hukukla aynı paraleldedir.

BAŞVURU USULÜ

Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığı’na, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullaryna yönetilmek üzere ilgili kurum amirligine yapılor. Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasyna ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirterek somut biçimde gösterilir.

ETİK KOMİSYON

Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere  kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süre ile görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır. Bu Kurul Başbakanlıkta bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hukuki Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

 • Kanun: 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
 • Kurum ve Kuruluş: 2. maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarını,
 • Kamu görevlileri: 2.maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve kuruluşlarında görevli tüm personeli,
 • Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,
 • Etik davranış ilkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,
 • Başvuru sahibi: Kanun kapsamında başvuru hakkını kullanarak kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuran gerçek kişileri,
 • Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Kanun kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi,
 • Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı kanun kapsamında yapılacak inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını ifade eder.

Aliağa Hava Durumu
Az bulutlu ve açık
Sıcaklık: 28°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası