TAPDK 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU


2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN


DUYURU


(Bu duyuru metninde yer alan bilgileri içeren bilgilendirme yazıları TAPDK tarafından her bir satıcının işyeri adresine posta yoluyla gönderilecektir)


Kurumumuzca 2003 – 2010 yılları arasında düzenlenmiş olan ve Aralık ayı sonu itibariyle geçerliliğini koruyan satış  belgeleri için 03 – 31 Ocak 2011 tarihleri arasında 2011 yılı süre uzatım işlemi yaptırılması gerekmektedir.


Bilindiği üzere, belirtilen tarihler arasında süre uzatım işlemi yaptırılmayan satış belgeleri ilgili Yönetmeliğin 8’inci maddesi hükmü doğrultusunda 01.02.2011 tarihi itibariyle askıya alınacak, askı süresi zarfında tütün mamulü ve/veya alkollü içki tedarik edilmesi veya satışa sunulması mevzuata aykırılık oluşturacak ve Nisan ayı sonuna kadar işlem yaptırılmayan belgeler doğrudan iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.


Bu itibarla, satıcıların yürürlükteki mevzuatta yer alan yaptırımlara maruz kalmamaları için, 2011 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


I- Kurumumuz tarafından 2011 yılı için belirlenen ve metnin sonunda yer alan işlem bedelleri, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numarası beyan edilerek Kurum hesabına yatırılacaktır.


İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi yada kuruma yetki verilmemiş olup, ödemelerin mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memurun “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarılması olası şahsi hataların engellenebilmesine yardımcı olacaktır.


Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla yada Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi işlem yapılmak istenen belge iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.


II- Duyuru metninin son kısmında yer alan süre uzatım işlemi başvuru formu doldurulduktan sonra üyesi bulunulan meslek odasından temin edilecek üyelik yazısı forma eklenecek ve Kurumumuz tarafından satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan meslek odasına teslimi sağlanacaktır.


İller itibariyle satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş Odaların unvan ve adresleri internet sitemizin ana sayfasında yayımlanmaktadır.


Süre uzatım işlem bedellerine ilişkin banka dekontlarının satıcılarda kalması gerekmekte olup, süre uzatım işlemi başvuru formuna eklenmeyecektir.


Süre uzatım işlem formları kesinlikle Kuruma gönderilmeyecektir.


Belirlenen süre zarfında süre uzatım işleminin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, üzerine belirleyici bir işaret eklenmesine gerek olmaksızın mevcut belgeler geçerliliğini koruyacaktır.ÖNEMLİ UYARILAR


Tüzel kişilerin temsilcileri aracılığı ile yapmış oldukları başvurulara istinaden düzenlenmiş olan satış belgelerinde başvuran yetkilinin ad, soyad ve T.C. kimlik numarasına yer verilmesi uygulamasına son verilmiş olup, tüzel kişiliği temsil yetkisini haiz kişilerin temsil ettikleri tüzel kişilere ait satış belgesi, tüzel kişilik unvanının yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti ve örneği Kurumun internet sitesinde ve başvuru kabul noktalarında yer alan dilekçe ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş bulunan Ticaret Odalarına başvuruda bulunmaları ve yeni formatta düzenlenecek belgelerini teslim almaları gerekmektedir.


Kurumumuz tarafından Ziraat Bankası şubelerinin ve satıcıların ayrı ayrı bilgilendirilmesine rağmen 2011 yılı süre uzatım işlem bedelinin (T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) yeni belge başvuru bedeli gibi ödenmesi halinde, satıcıların hatalı yapılan ödemeye ilişkin dekont ile birlikte illerindeki Yetkili Odaya şahsen başvuruda bulunmaları ve gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamaları gerekmekte olup, aksi halde süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmış olsalar dahi satış belgeleri önce askıya alınacak, ardından iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.


Kurum hesabına yatırılan bedeller için Ziraat Bankası görevlilerince iptal/iade işlemi yapılamamakta olup, bedel iadeleri ancak Kurumumuz tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle bedel ödemelerinde özellikle dikkatli olunmalıdır. 


Kurum hesabına fazladan yatırılan bedellerin iadesi talebiyle verilecek dilekçelerde aşağıdaki unsurlara yer verilmesi gerekmektedir;


1- İade dilekçesi ancak belge sahibi gerçek kişi veya (belge sahibi tüzel kişilik ise) tüzel kişiliğin imza yetkilisince imza altına alınmalı, dilekçe ekinde tüzel kişiliği temsil yetkisine dair belgeye yer verilmelidir.


2- İade talep gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.


3- Bedel iadeleri banka hesabına havale/EFT yoluyla yapılmakta olduğundan, iade talep edilen hesaba ilişkin IBAN numarasının ve hesap sahibine ilişkin ad ve soyad bilgilerinin belirtilmesi zorunludur.


4- Dilekçede başvuru sahibinin adres ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.


5- Başvuru dilekçeleri posta yoluyla doğrudan Kurum merkezine gönderilmelidir.


 


2011 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELLERİ


(Süre uzatım işlemi esnasında da aynı bedeller tahsil edilecektir)


1-      Toptan Satıcılar 


İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                              1.630.TL


Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                                      2.465.TL


İlçe merkezlerinde                                                                                     645.TL


Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                                         980.TL


2-      Perakende Satıcılar    


İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                  159.TL


İlçe merkezlerinde                                                                                        95.TL


Diğer mahallerde                                                                                           30.TL


3- Açık İçki Satıcıları


İl merkezlerinde (Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                                      645.TL


İlçe merkezlerinde                                                                                       235.TL  


ÖRNEK SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ BAŞVURU FORMU


 TÜTÜN ve ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNA


İLETİLMEK ÜZERE


İLGİLİ YETKİLİ ODAYA


 


Adıma düzenlenmiş bulunan ……………………… sicil numaralı satış belgesi için belirlemiş olduğunuz 2011 yılı süre uzatım işlemi bedelini Ziraat Bankasında kullanıma açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat ekranının Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden Kurumunuz hesabına yatırmış bulunmaktayım.


Üyesi bulunduğum meslek odasından aldığım üyelik yazısı ilişikte olup, işyeri ve ikamet adresime ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.


Süre uzatım işleminin yapılması konusunda gereğini arz ederim. (…./…./2011)


                                                                                                                 


      Ad, soyad, imza


İşyeri adresi    :…………………………………………………………………………………


İkamet adresi  :…………………………………………………………………………………


Kurum hesabına yatırılan süre uzatım işlem bedeline ilişkin dekont bilgileri:


Şube Kodu     : ___________


Dekont No      : F__________


Dekont Tarihi :  ___________


Bedel (TL)      :  ___________


Notlar:


* Lütfen bu formu doldurduktan sonra kayıtlı olduğunuz meslek odasından alacağınız üyelik yazısını ekleyerek ilinizde faaliyet gösteren Yetkili Odaya teslim ediniz.


 * Kurum hesabına yatırmış olduğunuz süre uzatım işlem bedeline ilişkin dekont sizde kalacaktır, lütfen yetkili Odaya teslim etmeyiniz.


* Belgeniz üzerinde yer alan adres ile bu formdaki işyeri adresiniz farklı ise, adres değişikliği işlemi için yetkili Odaya başvuru yapılması ve belgenin üzerindeki adresin  değiştirilmesi zorunludur. Aksine fiillerin tespiti idari para cezası gerektirmektedir

07 Ocak 2011
Aliağa Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık: 21°C
Bizimle İletişime Geçin
2019 Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası